МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА“СВЕТИ ИЛИЈА”
MACEDONIAN ORTHODOX CHURCH “ST. ILIJA”
1775 Bristol Rd. West, Mississauga, ON. L5M 2Y5 Phone: (905) 821-8050
Parish priest:
Very Rev. Konstantin Mitrovski
Phone: 647.962.0203
Според Уставот на Македонска Православна Црква
According to the Constitution of Macedonian Orthodox Church
Св. Илија - St. Ilija
Драги Членови Ве покануваме на:
Dear Members you are invited to the:
Редовно Годишно Членско Собрание
Annual General Meeting
Во Недела на 28 Фебруари 2016 година со почеток во 12:30 часот попладне.
SUNDAY, February 28, 2016 at 12:30 P.M.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Д Н Е В Е Н Р Е Д - A G E N D A
1.
Молитва и отворање на Собранието;
Prayer and Call to Order;
2.
Избор на два записничари, еден за македонски и еден за англиски јазик;
Election of two recording secretaries, one for English and one for Macedonian;
3.
Избор на два заверувачи на записникот, еден за македонски и еден за англиски јазик;
Election of two members of the verification committee, one each for English and Macedonian;
4.
Извештај од претседателот;
President’s Report;
5.
Извештај од Парохискиот Свештеник;
Parish Priest Report;
7.
Прашања и одговори за претседателот и за членовите на Извршниот Одбор;
Questions and Answers for President’s and the Executive Committee;
НАПОМЕНА: Ве молиме сите членови при МПЦ Св. Илија, задолжително да си ја измират
членарината
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ПРЕТСЕДАТЕЛ-PRESIDENT
ПАРОХИЈСКИ СВЕШТЕНИК
СЕКРЕТАР-SECRETARY
PARISH PRIEST
__________________________
________________________________
__________________________
Борислав Каранфиловски
Протоереј Константин Митровски
Благоја Анушев
Borislav Karanfilovski
Very Rev. Konstantin Mitrovski
Blagoja Anusev